زبان انگلیسی یکی از زبان های اصلی دنیا است که تقاضا برای ترجمه این زبان بیشتر از زبان های دیگر است. دارالترجمه میرداماد ترجمه رسمی و غیر رسمی کلیه اسناد شما را از زبان انگلیسی به زبان فارسی و از زبان فارسی به زبان انگلیسی انجام می دهد. ترجمه انواع اسناد شخصی، شرکتی، مهاجرتی، قضائی، قرادادها، و… را می توانید به ما بسپارید. دارالترجمه میرداماد حرفه ای ترین دارالترجمه رسمی در ایران است.