ترجمه اساسنامه

اساسنامه شرکت ها دارای چندین نوع قالب و فرمت است. همچنین صرافی ها نیز دارای اساسنامه هستند. ترجمه اساسنامه برای مهاجرت، شرکت در مناقصات، عقد قرارداد با شرکت های خارجی و برای ارائه در دادگاه های خارجی کاربرد دارد. برای ترجمه اساسنامه شرکت خود با ما تماس بگیرید و در اسرع وقت ترجمه رسمی اساسنامه را با تایید دادگستری و وزارت امور خارجمه (در صورت نیاز) تحویل بگیرید.